Договір доручення та довіреність на установчі збори ОСББ

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м.  _____________                                                                                                                 ____   __________ 20___ р.

___________________________________________________________________ (надалі іменується «Довіритель»), з одного боку, та

___________________________________________________________________ (надалі іменується «Повірений»), з другого боку, уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Предмет Договору

За цим Договором Повірений зобов’язується від Імені і за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії:

взяти участь в установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою:

м. Київ, вул. _________________________________, буд. №______, які відбудуться в приміщенні __________________________________ за адресою: м. Київ, вул. ___________________, буд. №______, “____” __________ 20 ____ року о ____:____.

Для виконання цього договору Повіреному надаються усі права щодо створення ОСББ, скликання та проведення Установчих зборів, що надані Довірителю як власнику квартири та/або нежитлового приміщення, та визначені ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме:подавати документи та реєструватись для участі в Установчих зборах ОСББ; висувати кандидатів у виборні органи Установчих зборів та самого ОСББ; вносити пропозиції, щодо проектів рішень Установчих зборів; підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи та інші документи; подавати від мого імені заяви, заперечення, зауваження, доповнення; голосувати від мого імені, вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням цього Договору.

2. Обов’язки  Повіреного

Повірений зобов’язаний:

а)  здійснити дії, визначені у п. 1 цього Договору, відповідно до вимог Довірителя, на умовах, погоджених  Довірителем;

б)  повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення за цим Договором.

3. Обов’язки   Довірителя

Довіритель зобов’язаний:

а)  видати Повіреному довіреність на здійснення дій, визначених у п. 1 цього Договору;

б)  забезпечити Повіреного інформацією, необхідною для виконання Повіреним його зобов’язань за цим Договором;

в)  прийняти від Повіреного результати виконання його зобов’язань за цим Договором.

4. Відповідальність Сторін. Спори.

У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зо­бов’язання.

Усі спори, пов’язані із цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

5. Термін дії договору та інші умови.

Цей Договір набуває чинності з дня його підписання й діє до  _____   ____________ 20___ р.

Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору й не врегульовані ним, регламентуються нор­мами чинного законодавства.

Цей Договір складений на одній сторінці у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Виходячи з вимог Закону України «Про захист персональних даних», Сторони Договору надають одна одній згоду на обробку своїх персональних даних.

6. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Довіритель: Повірений:

ДОВІРЕНІСТЬ

що є невід’ємною частиною договору доручення від _____________ 20___ р.

м. Київ                                                                                         “____” _____________ 20___ р.

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серія _____ № ____________виданий ________________________________________________________________________________________________,

проживаю за адресою: ___________________________________________________________________________________________, (надалі «Довіритель»),

цією довіреністю доручаю ____________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт: серія _____ № ____________виданий ________________________________________________________________________________________________,

проживає за адресою: _____________________________________________________________________________________________, (надалі «Повірений»),

взяти участь в установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою:

м. Київ, вул. _________________________________, буд. №______,

які відбудуться в приміщенні ________________________________________ за адресою:

м. Київ, вул. __________________________________, буд. №______,

“____” ____________ 20___ року о ____:____,

а саме: подавати документи та реєструватись для участі в Установчих зборах ОСББ; висувати кандидатів у виборні органи Установчих зборів та самого ОСББ; вносити пропозиції, щодо проектів рішень Установчих зборів; підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи та інші документи; подавати від мого імені заяви, заперечення, зауваження, доповнення; голосувати від мого імені, вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Повноваження по цій довіреності не можуть бути передані іншим особам.

Довіреність видана до “____”____________ 20 ___ р.

Підпис Повіреного посвідчую __________________.

Довіритель ___________________         

Прокрутить наверх