Типовий статут Асоціації ОСББ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів Асоціації

Протокол № 1

від  _______ 2020 року

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ТА ЖИТЛОВО- БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ _____________ РАЙОНУ МІСТА КИЄВА»

м. Київ – 2020 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів __________ району міста Києва» (далі – Асоціація) створена відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, для представлення спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,  які є її членами, та діє на підставі чинного законодавства України і цього Статуту.

1.2. Асоціація є юридичною особою. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

1.3. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном Асоціації, що належать Асоціації як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх засновників і членів, як і засновники та члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

1.4. Асоціація є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між її засновниками і членами. Господарче забезпечення діяльності Асоціації здійснюється шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

1.5. Асоціація може мати печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

1.6. Найменування Асоціації:

– повне найменування українською мовою – Асоціація «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів __________ району міста Києва»,

– скорочене найменування українською мовою – Асоціація «ОСББ та ЖБК ________ району м. Києва».

1.7. Місцезнаходження Асоціації: __________________________________________

1.8. Засновниками Асоціації є:

1.8.1. Юридична особа за законодавством України: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку __________ (код ЄДРПОУ ______), місцезнаходження: ________________________________________________.

1.8.2. Юридична особа за законодавством України: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку _____________ (код ЄДРПОУ _________), місцезнаходження: ________________________________________________.

1.8.3. Юридична особа за законодавством України: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку __________ (код ЄДРПОУ ________), місцезнаходження: ________________________________________________.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою створення Асоціації є представництво інтересів та консолідація ресурсів членів Асоціації для організації ефективної взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, співвласниками житлових будинків та їх об’єднаннями, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами, з метою вирішення завдань направлених на підвищення якості управління будинками та забезпечення їх належної експлуатації, розвиток інфраструктури міста, впровадження інновацій та нових екологічно безпечних технологій в житлово-комунальному господарстві.

2.2. Предметом діяльності Асоціації є:

2.2.1. забезпечення належного утримання, експлуатації і ремонту багатоквартирних будинків та прибудинкових територій членів Асоціації, в межах наданих повноважень;

2.2.2. сприяння співвласникам багатоквартирних будинків членів Асоціації в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

2.2.3. забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків членів Асоціації на володіння та користування спільним майном;

2.2.4. захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, перед іншими юридичними та фізичними особами;

2.2.5. розробка, подання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, які стосуються інтересів членів Асоціації, співвласників багатоквартирних будинків, надання та споживання житлово-комунальних послуг;

2.2.6. інформування і консультування членів Асоціації з питань законодавства, судової практики, бухгалтерського і податкового обліку, ефективних технологій, обладнання і матеріалів у сфері утримання, ремонту, модернізації багатоквартирних будинків;

2.2.7. здійснення функцій з управління, утримання, експлуатації та ремонту майна, що забезпечує спільні потреби співвласників багатоквартирних будинків (всіх або частково), в тій частині, яка передана Асоціації за відповідним рішенням загальних зборів об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, які є членами Асоціації;

2.2.8. забезпечення впровадження заходів з метою досягнення максимальної енергонезалежності, покращення енергоефективності, проведення модернізації будинків з використанням відновлювальних джерел енергії.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація має право відповідно до законодавства та цього Статуту:

3.1.1. утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;

3.1.2. приймати рішення про надходження та витрати коштів Асоціації, отримання позик та кредитів;

3.1.3. визначати порядок користування спільним майном Асоціації відповідно до цього Статуту;

3.1.4. укладати договори;

3.1.5. виступати замовником робіт із реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів багатоквартирних будинків та забезпечення енергетичної ефективності будівель, в тій частині функцій, управління якими передані Асоціації за рішенням загальних зборів відповідних об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, які є членами Асоціації;

3.1.6. встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів членів Асоціації, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів Асоціації;

3.1.7. здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності Асоціації в порядку, визначеному законом;

3.1.8. визначати підрядників та виконавців робіт(послуг), укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

3.1.9. здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів членами Асоціації;

3.1.10. захищати права, представляти інтереси членів Асоціації в судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

3.1.11. в разі необхідності утворювати ремонтний, резервний, інші цільові фонди;

3.1.12. робити попередження членам Асоціації, про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

3.1.13. виключати членів із Асоціації в разі порушення ними вимог цього Статуту;

3.1.14. виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб, громадських об’єднань, асоціацій, благодійних організацій тощо.

3.2. Асоціація зобов’язана:

3.2.1. забезпечувати належне управління багатоквартирними будинками, в межах наданих повноважень рішенням загальних зборів об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, які є членами Асоціації;

3.2.2. звітувати членам Асоціації про виконання кошторису Асоціації за рік, надавати своїм членам інформацію про діяльність Асоціації;

3.2.3. на вимогу члена Асоціації надавати йому для ознайомлення свої фінансові звіти;

3.2.3. забезпечувати виконання вимог цього Статуту;

3.2.4. виконувати свої договірні зобов’язання;

3.2.5. забезпечувати дотримання інтересів усіх членів Асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження майном Асоціації та/або майном, що забезпечує спільні потреби співвласників багатоквартирних будинків членів Асоціації, та при розподілі між членами Асоціації витрат на експлуатацію та ремонт такого майна;

3.2.6. у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, представляти інтереси членів Асоціації відповідно до наданих повноважень у відносинах із третіми особами.

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація є вільною для вступу (виходу) її членів.

4.2. Членом Асоціації може бути будь-яке об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельний кооператив, які здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та згодне виконувати обов’язки, що на нього покладає цей Статут.

4.3. Членство в Асоціації є Повне та Асоційоване.

4.4. Повне членство (далі – член Асоціації) передбачає, наявність відповідного рішення загальних зборів ОСББ/ЖБК, із зазначенням в якій саме частині останнє має намір передати управлінські та представницькі функції Асоціації.

4.5. Вступ членів в Асоціацію здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я голови правління Асоціації та відповідного рішення виконавчого органу Асоціації.

4.6. До заяви про вступ до Асоціації додаються: копія статуту об’єднання/ЖБК; витяг з протоколу загальних зборів про вступ в Асоціацію та обрання особи для представництва інтересів в Асоціації.

4.7. Рішення про прийом в члени Асоціації приймається виконавчим органом (Правлінням) Асоціації за поданням голови правління Асоціації.

4.8. Засновники Асоціації є її членами з моменту державної реєстрації Асоціації. Інші члени Асоціації є її членами з моменту рішення виконавчого органу про прийняття члена в Асоціацію.

4.9. Членство в Асоціації припиняється з таких підстав:

4.9.1. виключення члена з Асоціації у разі порушення ним вимог цього Статуту, у тому числі несплати належних внесків і платежів до Асоціації;

4.9.2. виходу члена з Асоціації,

4.9.3. припинення члена Асоціації.

4.10. Рішення про виключення члена з Асоціації приймають загальні збори за поданням правління Асоціації. Член Асоціації вважається виключеним з моменту прийняття загальними зборами учасників відповідного рішення.

4.11. Вихід члена з Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я голови правління Асоціації. Членство в такому разі вважається припиненим із моменту отримання головою правління Асоціації відповідної заяви від члена Асоціації.

4.12. Рішення про припинення членства в Асоціації з підстави припинення члена Асоціації приймається правлінням Асоціації після отримання інформації про припинення члена Асоціації. Членство в такому разі вважається припиненим із моменту припинення члена Асоціації.

4.13. Асоційоване членство (далі – Асоційований член) передбачає вступ до Асоціації, який не потребує прийняття рішень загальних зборів ОСББ/ЖБК. Статус Асоційованого члена набувається шляхом підписання Угоди про співробітництво та взаємодію (далі – Угода) між Головою правління Асоціації та уповноваженим представником ОСББ/ЖБК, якщо це не суперечить статуту ОСББ/ЖБК. Асоційований член не передає Асоціації будь-які управлінські функції. Угода передбачає лише представництво та лобіювання інтересів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Член Асоціації має право:

5.1.1. брати участь в управлінні Асоціацією в порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і цим Статутом;

5.1.2. у визначеному цим Статутом порядку обирати статутні органи Асоціації, делегувати до них своїх представників;

5.1.3. ознайомлюватись із протоколами загальних зборів та правління Асоціації;

5.1.4. одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Асоціації;

5.1.5. одержувати на свою вимогу фінансові звіти Асоціації,

5.1.6. вийти з Асоціації.

5.2. Член Асоціації зобов’язаний:

5.2.1. виконувати обов’язки, передбачені цим Статутом;

5.2.2. виконувати рішення статутних органів Асоціації, прийняті у межах їхніх повноважень;

5.2.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати Асоціації належні внески і платежі;

5.2.4. запобігати псуванню майна Асоціації та/або майна, що забезпечує спільні потреби співвласників багатоквартирних будинків членів Асоціації.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО ВІД ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ТА ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ В АСОЦІАЦІЇ

6.1. Члена в Асоціації представляє та реалізує від його імені відповідні права і обов’язки його голова правління або інша особа, уповноважена на це в установленому порядку.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Органами управління Асоціації є:

7.1.1. Загальні збори членів Асоціації;

7.1.2. Виконавчий орган – Правління;

7.1.4. Наглядова рада.

7.1.3. Ревізійна комісія.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

8.2. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори членів Асоціації (далі – загальні збори) або їх уповноважених представників. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

8.3. Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Асоціації. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого органу управління Асоціації, зокрема, правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

8.4. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням Асоціації, яке визначає час, місце проведення і порядок денний загальних зборів. Правління не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів письмово (під розпис, поштою, факсом, електронною поштою) повідомляє кожному члену Асоціації про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються місце і час проведення, порядок денний загальних зборів.

8.5. У загальних зборах мають право брати участь представники усіх членів Асоціації. Кожен член Асоціації під час голосування на загальних зборах має один голос.

8.6. Члена Асоціації на загальних зборах представляє голова його правління або інша особа, уповноважена на це членом Асоціації в установленому порядку.

8.7. Загальні збори веде голова правління Асоціації, якщо правління не доручило їхнє ведення іншій особі.

8.8. Рішення на загальних зборах Асоціації приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

8.9. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували представники (делегати) членів Асоціації, які разом мають більше половини загальної кількості голосів членів Асоціації.

8.10. До виключної компетенції загальних зборів належать:

8.10.1. затвердження статуту Асоціації, внесення змін до нього;

8.10.2. обрання та звільнення членів Правління, наглядової ради та ревізійної комісії Асоціації;

8.10.3. питання використання, ремонту та реконструкції майна, що забезпечує спільні потреби співвласників багатоквартирних будинків членів Асоціації;

8.10.4. затвердження кошторису, балансу Асоціації та річного звіту;

8.10.5. визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів членів Асоціації;

8.10.6. попереднє (до їхнього укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 1 000 000 грн. (один мільйон) гривень;

8.10.7. прийняття рішень щодо заснування інших юридичних осіб та/або участі в них;

8.10.8. прийняття рішень про припинення Асоціації, приєднання до неї або виділ із неї інших юридичних осіб;

8.10.9. виключення членів з Асоціації.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ПРАВЛІННЯ

9.1. Виконавчим органом Асоціації є правління, яке обирається загальними зборами і підзвітне їм. Порядок обрання та відкликання членів правління, їхній кількісний склад та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

9.2. Члени правління із свого числа обирають голову правління.

9.3. Загальні збори своїм рішенням мають право в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів. У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, повноваження такого члена правління припиняються.

9.4. Діяльність членів правління проводиться на безоплатній, якщо інше не буде передбачено рішенням загальних зборів.

9.5. Строк повноважень правління визначається загальними зборами Асоціації.

9.6. Обрання, переобрання або припинення повноважень членів правління належить до виключної компетенції загальних зборів.

9.7. До компетенції правління належать:

9.7.1. підготовка кошторису, балансу Асоціації та річного звіту,

9.7.2. здійснення контролю за своєчасною сплатою членами Асоціації внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;

9.7.3. розпорядження коштами Асоціації відповідно до затвердженого загальними зборами кошторису, крім резервного фонду;

9.7.4. укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їхнім виконанням;

9.7.5. ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Асоціації;

9.7.6. скликання та організація проведення загальних зборів Асоціації;

9.7.7. реалізація прав та обов’язків Асоціації, визначених пунктами 3.1. і 3.2. цього Статуту, крім тих, прийняття рішень щодо яких належить до виключної компетенції загальних зборів Асоціації;

9.8. Засідання правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.

9.9. Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.

9.10. Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів Асоціації.

9.11. Засідання правління скликається його головою або не менш як третиною членів правління.

9.12. Засідання правління веде голова правління, а в разі його відсутності – один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління.

9.13. Рішення правління викладаються у протоколі засідання правління із зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

9.14. Правління своїм рішенням має право робити подання загальним зборам про припинення повноваження голови правління.

9.15. До повноважень голови правління належить:

9.15.1. Ведення засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління.

9.15.2. Забезпечення виконання рішень загальних зборів та рішень правління.

9.15.3. Діяти без доручення від імені Асоціації та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління.

9.15.4. Розпоряджатися коштами Асоціації відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів Асоціації.

9.15.5. Приймає на роботу в Асоціацію працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників Асоціації накази у сфері трудових правовідносин.

9.15.6. За рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів Асоціації іншим особам.

9.15.7. За рішенням правління відкриває і закриває рахунки Асоціації в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи.

9.15.8. Відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Асоціації.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада – орган, який представляє інтереси всіх членів Асоціації.

10.2. Наглядова рада обирається загальними зборами та підзвітна тільки загальним зборам.

10.3. Порядок обрання та відкликання членів наглядової ради, їхній кількісний склад та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

10.4. До компетенції наглядової ради належать:

 1. розгляд скарг на адресу виконавчого органу Асоціації (правління та голови правління);
  1. в разі прийняття рішення про залучення аудитора, організація його роботи;
  1. розпорядження коштами резервного фонду;
  1. ініціювання та організація проведення позачергових/чергових загальних зборів;
  1. Засідання наглядової ради проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.
  1. Кожен член наглядової ради має на засіданні один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.
  1. Рішення наглядової ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів.
  1. Рішення наглядової ради викладаються у протоколі засідання із зазначенням кожного з членів результату свого голосування («за» або «проти»).
 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Асоціації на загальних зборах обирається ревізійна комісія або приймається рішення про залучення аудитора.

11.2. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

11.3. Рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.

11.4. Кожен член ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.

11.5. Ревізійна комісія обирається на строк, визначений загальними зборами.

11.6. Загальні збори своїм рішенням мають право в будь-який час припинити повноваження ревізійної комісії чи окремих членів ревізійної комісії.

11.7. Ревізійна комісія має право:

11.7.1. Відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління Асоціації первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Асоціації, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії.

11.7.2. Перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту Асоціації.

11.7.3. За рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Асоціації.

11.8. Загальні збори можуть визначити інший перелік прав ревізійної комісії.

12. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

12.2. Джерелами фінансування є кошти Асоціації, які складаються з:

12.2.1. внесків і платежів членів Асоціації;

12.2.2. коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Асоціації;

12.2.3. добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

12.2.4. коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

12.2.5. коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинків;

12.2.6. пасивних доходів;

12.2.7. доходів від діяльності заснованих Асоціацією юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей Асоціації;

12.2.8. коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей Асоціації.

12.3. За рішенням загальних зборів в Асоціації можуть створюватися ремонтний, резервний та інші фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами Асоціації.

12.4. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів членів Асоціації, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного та інших фондів, встановлюються загальними зборами Асоціації відповідно до законодавства та цього Статуту.

12.5. Обов’язковий щомісячний внесок на управління та утримання Асоціації не є фіксованим для кожного члена Асоціації та становить 50% від заощаджених Асоціацією коштів для кожного її члена.

12.6. Майно Асоціації утворюється з:

12.6.1. майна, переданого їй членами Асоціації у власність;

12.6.2. одержаних доходів;

12.6.3. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

12.7. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Асоціації визначається загальними зборами.

12.8. Кошти Асоціації, включаючи кошти ремонтного, резервного та інших фондів (в разі їх утворення), витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами Асоціації.

12.9. Кошторис Асоціації за поданням правління щороку затверджується загальними зборами. За рішенням загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.

12.10. За рішенням загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного та інших фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

12.11. Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії, а після такої перевірки – загальним зборам для затвердження.

12.12. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дати її державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

12.13. Забороняється розподіл отриманих Асоціацією доходів або їхньої частини серед членів Асоціації, співвласників багатоквартирних будинків членів Асоціації, працівників Асоціації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

12.14. Доходи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання та реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО СТАТУТУ ТА РІШЕНЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

13.1. Члени Асоціації є відповідальними за порушення цього Статуту та рішень статутних органів.

13.2. За рішенням загальних зборів член Асоціації, який не сплачує своєчасно та в повному обсязі належних внесків і платежів до Асоціації, або порушує інші вимоги цього Статуту, може бути виключений з Асоціації.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

14.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється виключно за рішенням загальних зборів.

14.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.

15. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ (ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ) АСОЦІАЦІЇ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦИМ

15.1. Асоціації ліквідується у разі:

15.1.1. прийняття загальними зборами рішення про ліквідацію Асоціації;

15.1.2. ухвалення судом рішення про ліквідацію Асоціації.

15.2. Ліквідація Асоціації за рішенням загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією. Голову ліквідаційної комісії призначають загальні збори. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії. Ліквідаційна комісія проводить свою діяльність в порядку, визначеному законодавством України.

15.3. Підстави та порядок ліквідації Асоціації за рішенням суду і звернення стягнень на її майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

15.4. У разі ліквідації Асоціації кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками (членами Асоціації) пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у  будинку, що перебувають у їхній власності. При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед Асоціацією відповідно до цього Статуту. Якщо співвласник має борг перед Асоціацією, сума якого перевищує суму його частки в майні Асоціації, і відмовляється сплатити цей борг, суперечка вирішується у судовому порядку.

14.5. Асоціація вважається припиненою з дня внесення про це відповідного запису до

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

14.6. Реорганізація Асоціації та виділ із неї іншої юридичної особи проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням правління визначають правонаступників Асоціації і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

ПІДПИСИ

Голова зборів

____________________________   ­­­­­­­­­­­­­­­____________________

Секретар зборів

____________________________   ­­­­­­­­­­­­­­­____________________

Прокрутить наверх